Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 25

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 25. Công việc thực hiện theo PCT, LCT
1. Các công việc khi tiến hành trên thiết bị, đường dây, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị, đường dây đang mang điện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị vị trí làm việc phải thực hiện theo PCT bao gồm:
a)  Làm việc cắt điện hoàn toàn;
b)  Làm việc có điện;
c)  Làm việc ở gần phần có điện;
2. Các công việc thực hiện theo LCT bao gồm:
a)  Làm việc ở xa nơi có điện;
b)  Xử lý sự cố thiết bị, đường dây do nhân viên vận hành thực hiện trong ca trực, hoặc những người khác thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên vận hành;
c)  Làm việc ở thiết bị, đường dây điện hạ áp trong một số trường hợp do cấp có thẩm quyền của đơn vị quản lý thiết bị, đường dây quyết định. (Làm việc ở thiết bị, đường dây điện hạ áp trong một số trường hợp như: cắt aptomat đầu cột, aptomat điện kế, sửa chữa nhánh dây cấp điện khách hàng,...).
d)  Công việc không cần phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị vị trí làm việc.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.