Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Saidi - Saifi - Maifi chỉ số đánh giá độ tin cậy cung cấp điện

Các chỉ số độ tin cậy đánh giá công tác QLVH

Ngày nay, ngoài việc định lượng số lần mất điện thoáng qua hay vĩnh cửu, có những thông số đánh giá chính xác hơn chất lượng cấp điện cho khách hàng, công tác quản lý vận hành lưới điện của một đơn vị Điện lực. Đó là các chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI cho lưới điện 0,4 kV đến 35 kV; Chỉ số ANGCCĐ cho lưới điện 110kV; Chỉ số SSC cho lưới điện 110kV. Với khách hàng của Công ty, cần quan tâm đến các chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI.


1. Các Định nghĩa:
 • Ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch là việc ngừng cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện để thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện; điều hòa, hạn chế phụ tải do thiếu điện theo kế hoạch hạn chế phụ tải được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo.
 • Sự cố là một sự kiện gây nên bởi hoạt động tự động của thiết bị đóng cắt khiến phần tử thay đổi trạng thái mang điện sang trạng thái không mang điện (không phân biệt mất tải hay không mất tải).
 • Thời gian sự cố là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu xảy ra sự cố (thiết bị đóng cắt mở tự động) cho tới lúc khôi phục được tình trạng cấp điện ban đầu cho phụ tải hoặc các thiết bị sự cố.
 • Sự cố thoáng qua là sự cố có thời gian sự cố nhỏ hơn hoặc bằng 01 phút (Áp dụng tính SSC lưới 110kV);
 • Sự cố kéo dài là sự cố có thời gian sự cố lớn hơn 01 phút (Áp dụng tính SSC lưới 110kV);
 • Mất điện: Bao gồm mất điện do sự cố; mất điện do ngừng cung cấp điện theo kế hoạch; ngừng giảm cung cấp điện ngoài kế hoạch, mất điện khác từ lưới 110kV, mất điện từ lưới công ty truyền tải và các mất điện không xét đến khi tính toán các chỉ số độ tinh cậy.
 • Mất điện thoáng qua là mất điện với thời gian mất điện nhỏ hơn hoặc bằng 05 phút (áp dụng tính SAIDI, SAIFI và MAIFI).
 • Mất điện kéo dài là mất điện với thời gian mất điện lớn hơn 05 phút(áp dụng tính SAIDI, SAIFI và MAIFI);
 • SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối;
 • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối;
 • MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index): Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối.
2. SAIDI: Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối:
SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện kéo dài của các khách hàng sử dụng điện chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện, theo công thức sau:
  

           Trong đó:
           Ti: Thời gian mất điện kéo dài trên 05 phút lần thứ i;
           Ki: Số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện kéo dài trên 05 phút lần thứ i;
           n: Số lần mất điện kéo dài trên 05 phút;
           K: Tổng số khách hàng sử dụng điện của đơn vị phân phối hoặc của khu vực tính toán.

3. SAIFI: Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối:
SAIFI được tính bằng tổng số khách hàng bị mất điện kéo dài chia cho tổng khách hàng sử dụng điện trong một khu vực, theo công thức sau:
       Trong đó:

 •        Ki: Số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện kéo dài trên 05 phút lần thứ i;
 •        n: Số lần mất điện kéo dài trên 05 phút;
 •        K: Tổng số khách hàng sử dụng điện của đơn vị phân phối hoặc của khu vực tính toán.
 • 4. MAIFI: Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối:
  MAIFI được tính bằng tổng số khách hàng bị mất điện thoáng qua chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện, theo công thức sau:
        Trong đó:

 •         Li: số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện thoáng qua không quá 05 phút lần thứ i;
 •         m: Số lần mất điện thoáng qua không quá 05 phút;
 •         K: Tổng số khách hàng sử dụng điện của đơn vị phân phối hoặc của khu vực tính toán.
 • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.