Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kế hoạch tổng hợp an toàn lao động công trình kiến trúc - CT xây lắp Điện - TL tham khao 7722Click here... Tham khao demo

MỤC LỤC
Phần 1. Chính sách về quản lý an toàn lao động và các phụ lục liên quan.
Phần 2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên quan và các phụ lục liên quan.
Phần 3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động và các phụ lục liên quan.
Phần 4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an toàn lao động và các phụ lục liên quan.
Phần 5. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động và các phụ lục liên quan.
Phần 6. Tổ chức mặt bằng công trường và các phụ lục liên quan.
Phần 7. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và các phụ lục liên quan.
Phần 8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động và các phụ lục liên quan.
Phần 9. ng phó với tình huống khẩn cấp và các phụ lục liên quan.
Phần 10. Hệ thống theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất và các phụ lục liên quan
Phần 11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo gồm:
a./ Các biểu mẫu, hình ảnh liên quan công trình thi công.
b./ Tài liệu, các quy định an toàn lao động, bài giảng huấn luyện an toàn, kỹ thuật thi công công trình;
c./ Các hồ sơ liên quan năng lực công tác, làm việc và an toàn vệ sinh lao động trong quá trình đã qua (hồ sơ lưu lại về lịch sử hoạt động của Đơn vị).
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.