Video ATD

Các video An toàn điện và kỹ thuật điện 

 ( Click on Camera...)

https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-SVZ3QnlsZXZyMms?usp=sharing


Video Click, Thử điện trung hạ áp 2017 PCTG  thực hiện theo chỉ đạo SPC(Click here)* Clip kiểm tra thử điện trung hạ áp DZ và thiết bị 2017 - PCTG thu hien (SPC chỉ đạo)


* Clip rửa sứ trung áp có điện.


 * Clip đo điện trở đất tại hiện trường.* Hướng dẫn lắp kẹp tiếp đất Di động dây bọc.* RAP IQ dành cho MC đọc RAP và hướng dẫn sinh hoạt. (*)
 
* * *
QCSKY
QCSKY