Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy trinh an toan dien 26-7-2021 - EVN - Hỗ trợ "Nghe đọc" điều khoản quy trình Hướng dẫn: Quy trình an toàn điện 2021 có hỗ trợ "Truy tìm điều khỏa" 
và "Đọc điều khoản quy trình".
- Trên smartphone cần Tải App tương thích hỗ trợ "Nghe Đọc" điều khoản 
gồm Dropbox và Documents hoặc ứng dụng có hỗ trợ âm  thanh tương thích.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.