Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 26

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 26. Các chức danh trong PCT
1. Phiếu công tác có các chức danh sau:
2. Trong 01 PCT, 01 người được phép đảm nhận 02 chức danh Người cấp phiếu công tác, Người chỉ huy trực tiếp hoặc Người cấp phiếu công tác, Người giám sát an toàn điện (nếu có), hoặc đảm nhận nhiều nhất 03 chức danh Người cấp phiếu công tác, Người cho phép, Người giám sát an toàn điện (nếu có). Khi đảm nhận các chức danh này thì phải có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của chức danh đảm nhận. Người cho phép không được kiêm nhiệm chức danh người chỉ huy trực tiếp.
3. Những người được giao nhiệm vụ cấp PCT, cho phép, giám sát an toàn điện, lãnh đạo công việc, chỉ huy trực tiếp hằng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được người sử dụng lao động ra quyết định công nhận.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.