Trang Video-Photo

Video - Photo của tui*/ Một nửa của em đâu (The song TH).*/ Mong chờ tình em (The song TH).


*/ Một màu đen.

*/ Hãy yêu em nghe anh. 
* * *
QCSKY
QCSKY