Thông tin...

Menu

Luật an toàn và các văn bản liên quan ATVSLĐ - ATVSLD 2016


Và các văn bản hiện hành liên quan.
 


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.
…..
- Triển khai và liên quan đến Luật điện lực . QĐ 24/2012. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện có nghị định 14/2014 cụ thể hóa và triển khai hướng dẫn Luật điện lực.
- Luật an toàn, được hướng dẫn qua Nghị định 44/CP năm 2016
- Ngoài ra còn có các thông tư liên quan hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ mà thực tế là công tác theo dõi quản lý rủi ro, phòng tránh TNLĐ theo…
- Các thông tư ban hành về ATVSLĐ ban hành vẫn thực thi theo các điều, khoản của Luật lao động, cụ thể liên qua tới người lao động, người sử dụng lao động tại chương 9 Luật lao động 2012.


No comments " Luật an toàn và các văn bản liên quan ATVSLĐ - ATVSLD 2016 "

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp.