Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 22

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 22. Đăng ký công tác
1. Đơn vị làm công việc đăng ký công tác theo Giấy đăng ký công tác tại Mẫu 2, Phụ lục XI đến đơn vị quản lý vận hành để đơn vị này lập kế hoạch đăng ký cắt điện, viết PCT hoặc LCT.
2.Sau khi tiếp nhận Giấy đăng ký công tác của đơn vị làm công việc, đơn vị quản lý vận hành lập kế hoạch để kết hợp công tác và đăng ký cắt điện với các cấp điều độ theo quy định (trường hợp có cắt điện); thông báo và gửi lịch cắt điện cho đơn vị làm công việc để triển khai công việc khi đăng ký cắt điện đã được phê duyệt.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.