Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 21

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 21. Khảo sát, lập biên bản hiện trường, lập phương án thi công và biện pháp an toàn 
1.  Đơn vị làm công việc phải chủ trì và phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để tổ chức khảo sát, lập biên bản hiện trường với sự tham gia đầy đủ của các đơn vị quản lý vận hành có liên quan, nếu cần thiết đơn vị quản lý vận hành có thể mời thêm đơn vị điều độ tham gia. Người đi khảo sát phải là những người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát an toàn điện (nếu có). Tại thời điểm thực hiện công việc, nếu người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát an toàn điện (nếu có) là người không có tên trong biên bản khảo sát hoặc không trực tiếp tham gia khảo sát hiện trường trước đó, thì họ vẫn phải biết rõ các yếu tố nguy hiểm, điều kiện an toàn khi tiến hành công việc. Một số trường hợp công việc đơn giản, các yếu tố nguy hiểm về an toàn điện của khu vực cần làm việc đã được người chỉ huy trực tiếp và đơn vị quản lý vận hành đều biết rõ, các bên có thể không khảo sát hiện trường, nhưng vẫn phải lập biên bản ghi nhận các công việc cần làm và đưa ra các biện pháp an toàn cần thiết.
2.  Trường hợp nếu công việc có liên quan đến thiết bị, đường dây của từ 02 đơn vị quản lý vận hành trở lên thì khi khảo sát, lập biên bản hiện trường đơn vị làm công việc và các đơn vị quản lý vận hành phải thống nhất, làm rõ trách nhiệm của từng bên, cử một đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm cấp PCT, các đơn vị quản lý vận hành còn lại chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao với người cho phép theo Giấy bàn giao tại Mẫu 3, Phụ lục XI. Việc cử đơn vị quản lý vận hành cấp PCT thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 43 Quy trình này.
3.  Công việc dài ngày, kết cấu lưới điện phức tạp, nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm cao về an toàn điện,... thì đơn vị làm công việc phải lập phương án thi công và biện pháp an toàn gửi đơn vị quản lý vận hành thông qua trước khi tiến hành công việc.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.