Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

54-45Đắc: 54-45 == 54
Mọi việc tự nhiên thành.
Sống có tâm là được.
Khônglo tiền tài sẽ có ra vào ổn định.
Nhiều người mến lúc này kể cả khác phái.
Bổn mạng vững.
Số hạp 45, 45. Số kỵ 51

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY