Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tải file Quy trình an toàn điện 2018 - Quyết định 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018


tai file quy trinh - an toàn điện

QUY TRÌNH
AN TOÀN ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 09 tháng 8 năm 2018  của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy trình này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật ở thiết bị điện, hệ thống điện do các đối tượng thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này quản lý.
Công trình lưới điện, thiết bị điện, trạm biến áp, nhà máy điện áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại (vệ sinh, sửa chữa hotline,...) mà không thể tuân thủ đúng Quy trình này, thì phải thực hiện theo quy trình đảm bảo an toàn riêng (của nhà sản xuất và/hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
2. Đối tượng áp dụng:
-  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II);
- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III);
- Người đại diện phần vốn của EVN, Người đại diện của Công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là Người đại diện).
b. Quy trình này là cơ sở để Người đại diện vận dụng, có ý kiến khi xây dựng và biểu quyết ban hành quy định có nội dung liên quan đến Quy trình này tại đơn vị mình.
c) Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác (không phải là tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này) khi đến làm việc ở công trình, thiết bị điện, hệ thống điện do các đối tượng thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này  quản lý.
d) Các đối tượng thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này khi đến làm việc ở công trình, thiết bị điện, hệ thống điện do khách hàng quản lý vận hành phải tuân thủ Quy trình này và các quy định, quy trình liên quan của khách hàng.
.................................
.................................

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.