Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 8


Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
-   Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
-   Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.
2.         Khối lượng công việc:
a)         Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA1.
b)        Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA2.
c)         Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA3.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ban vận hành Điện lực A:
1)    Cắt điện TBA và bàn giao cho người cho phép.
2)    Đóng điện TBA sau khi đơn vị công tác thay MBA xong.
b)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA.
2)    Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA.


II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành Điện lực A đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  


III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng QL vận hành Điện lực A cấp 3 PCT: 1 phiếu công tác cho ĐVCT để vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA1; cấp 1 phiếu công tác cho ĐVCT để vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA2; cấp 1 phiếu công tác cho ĐVCT để vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA3 và giao 03 phiếu công tác này cho người cho phép.
IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
Tại từng TBA, đơn vị công tác chỉ làm việc theo 1 phiếu công tác phù hợp. Sau khi kết thúc công tác ở TBA nào thì đơn vị công tác phải khóa phiếu công tác mới được sang TBA kế tiếp và phải làm việc theo 1 phiếu công tác khác.
1.         Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA1.
a)         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện: 
1)    Cắt CB và 3 FCO của TBA1 theo phiếu thao tác.
2)    Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép ĐVCT vào làm việc. TBVH Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bàn giao hiện trường cho ĐVCT.

b)        Đơn vị công tác:  (Đã chứng minh không còn điện)
1)    Đặt tiếp đất hạ áp phía sau CB và tiếp đất trung áp phía sau FCO của TBA1.
2)    NCP và NCHTT ký cho phép làm việc. Nhân viên ĐVCT ghi họ tên, ngày giờ, ký tên.
3)    Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA1 theo phiếu công tác.
2.         Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA2: Thực hiện tương tự như TBA1.
3.         Vệ sinh công nhiệp và bảo dưỡng phần hạ áp của TBA3: Thực hiện tương tự như TBA1.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác kiểm tra dụng cụ, nhân sự, ra lệnh tháo tiếp đất và khoá PCT. Người cho phép kiểm tra và nhận bàn giao hiện trường (Lần lượt tại TBA1, TBA2, TBA3).

2.         Người cho phép báo cho TBVH vận hành đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.

3.         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Đóng điện TBA1 sau khi công tác xong:
1)    Kiểm tra đơn vị công tác đã khóa phiếu công tác.
2)    Đóng 03 FCO và CB của TBA1 theo phiếu thao tác.
b)        Đóng điện TBA2 sau khi công tác xong: Thực hiện tương tự như TBA1.
c)         Đóng điện TBA2 sau khi công tác xong: Thực hiện tương tự như TBA1.
d)        TBVH ghi nhật ký VH và tháo thẻ sơ đồ.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.