Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 9Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.

2.         Khối lượng công việc:
Theo quy định khi làm việc trên đường trục không có nhánh thì khoảng cách xa nhất giữa 2 bộ tiếp đất không lớn hơn 2km. Trong trường hợp này, để đảm bảo an toàn cho đơn vị công tác thì công việc vệ sinh sứ từ trụ 02 đến trụ 100 phải chia ra thành 05 đoạn để làm việc và trong quá trình làm việc phải thực hiện các quy định về di chuyển nơi làm việc. Do đó, đơn vị công tác phải thực hiện công việc ở những nơi xác định như sau:
a)         Vệ sinh sứ từ trụ 02 đến trụ 20.
b)        Vệ sinh sứ từ trụ 21 đến trụ 40.
c)         Vệ sinh sứ từ trụ 41 đến trụ 60.
d)        Vệ sinh sứ từ trụ 61 đến trụ 80.
e)         Vệ sinh sứ từ trụ 81 đến trụ 100.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận Trực ban vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 472.
2)    Thông báo tuyến đường dây đã cắt điện cho người cho phép.
b)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất lần lượt tại trụ 02, trụ 20, trụ 40, trụ 60, trụ 80 và trụ 100.
2)    Vệ sinh sứ từ trụ 01 đến trụ 100 tuyến 472.
3)    Thực hiện theo trình tự cuốn chiếu, giữ lại 1 bộ tiếp đất, tháo bộ tiếp đất phiá trước để di chuyển về phía sau, sao cho nhóm công tác trọn trong các bộ tiếp đất.


II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trường vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để vệ sinh sứ từ trụ 02 đến trụ 100, giao phiếu công tác cho người cho phép.

IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.
b)        Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc. Ghi nhật ký vận hành và treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bào giao hiện trường làm việc.
2.         Đơn vị công tác: 
a)         Người cho phép chứng minh tuyến 472 không còn điện, chỉ dẫn cho đơn vị công tác những vị trí sẽ di chuyển trong quá trình làm việc và thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc. Thực hiện theo trình tự cuốn chiếu, tháo 1 bộ tiếp đất di chuyển lắp tiếp đất lại trụ phía sau đó.
b)        Tại vị trí làm việc từ trụ 02 đến trụ 20:
1)    Đặt tiếp đất tại trụ 02 và trụ 20, NCHTT thông báo cho người cho phép thời gian bắt đầu làm việc và thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc.
2)    Vệ sinh sứ từ trụ 02 đến trụ 20.
3)    Tháo tiếp đất tại trụ 02, NCHTT thông báo cho người cho phép thời gian kết thúc công tác và di chuyển đơn vị công tác đến vị trí làm việc tiếp theo. Ghi vào mục 4 PCT về di chuyển nơi làm việc.
c)         Tại vị trí làm việc từ trụ 21 đến trụ 40:
1)    Đặt tiếp đất tại trụ 40, NCHTT thông báo cho người cho phép thời gian bắt đầu làm việc và thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc.
2)    Vệ sinh sứ từ trụ 21 đến trụ 40.
3)    Tháo tiếp đất tại trụ 20, NCHTT thông báo cho người cho phép thời gian kết thúc công tác và di chuyển đơn vị công tác đến vị trí làm việc tiếp theo. Ghi vào mục 4 PCT về di chuyển nơi làm việc.
d)        Tại các vị trí làm việc tiếp theo (từ trụ 41 đến trụ 60, từ trụ 61 đến trụ 80 và từ trụ 81 đến trụ 100): Thực hiện tương tự như điểm b và điểm c cho đến khi hoàn tất công việc vệ sinh sứ.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép khóa phiếu công tác; người cho phép báo cáo cho TBVH hành đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.
2.         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Kiểm tra đơn vị công tác đã khóa phiếu công tác.
b)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472.
c)         Ghi nhật ký vận hành và tháo thẻ sơ đồ.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.