Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 7


Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:

I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.

2.         Khối lượng công việc:
a)         Tháo lèo tại trụ 50.
b)        Thay dây từ trụ 110 đến trụ 125.
c)         Đấu lèo tại trụ 50.

3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ban vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 472.
2)    Cử người cho phép để thực hiện thủ tục cho phép ĐVCT vào làm việc.
3)    Ca trực: Tháo lèo tại trụ 50 và bàn giao cho người cho phép để người cho phép làm thủ tực bàn giao cho ĐVCT.
4)    Ca trực: Đấu lại lèo trụ 50 sau khi đơn vị công tác thay dây xong.
b)        Đơn vị công tác:
1)    Thực hiện đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để thay dây.
2)    Thay dây từ trụ 110 đến trụ 125.

II.       Đăng ký công tác:
Từng đơn vị làm công việc gửi Giấy đăng ký công tác (Mẫu theo QTATĐ) cho Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng QL vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để thay dây từ trụ 110 đến trụ 125 và giao phiếu công tác cho người cho phép; cấp 02 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện tháo lèo và đấu lèo tại trụ 50.

IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         Trực ban đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.

b)        Trực ca: Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 50 và thực hiện tháo lèo tại trụ 50 theo phiếu công tác.
c)         Trực ca: Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 50 và báo cho Trực ban vận hành.
d)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 đến trụ 50.  
Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc. Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bàn giao hiện trường cho ĐVCT.

2.         Đơn vị công tác:
a)         Đặt tiếp đất tại trụ 110 và trụ 125 (Đã chứng minh không còn điện).
b)        NCP và NCHTT ký cho phép làm việc. Nhân viên ĐVCT ghi họ tên, ngày giờ, ký tên.
c)         Thay dây từ trụ 110 đến trụ 125 theo phiếu công tác.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp của ĐVCT kiểm tra dụng cụ, nhân sự, ra lệnh tháo tiếp đất và khoá PCT. Người cho phép kiểm tra và nhận bàn giao hiện trường.

2.         Người cho phép báo cho TBVH vận hành đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.

3.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Cấp 01 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện đấu lại lèo tại trụ 50.
b)        Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.

c)         Ca trực: Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 50 và thực hiện đấu lèo tại trụ 50 theo phiếu công tác.
d)        Sau đó, Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 50.

e)         Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 để khôi phục điện toàn tuyến.
f)          TBVH ghi nhật ký VH và tháo thẻ sơ đồ.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.