Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn - Thông tin mới nhất

Thông tin mới

Thông tin:
E-leaning EVN SPC 2019
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Tài liệu huấn luyện 3 bước cho công nhân mới:
              Giáo trình huấn luyện bước 3       
              Giáo trình huấn luyện bước 2       
              Giáo trình huấn luyện bước 1

Sổ tay an toàn lao động 2019 - SPC.
Các tình huống luối điện và hùng biện ứng xử.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.