Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bộ giáo trình nâng bậc E-leaning EVN SPC 2019TỜ TRÌNH

V/v đăng ký biên soạn bài giảng E-learning năm 2019.

Kính gửi:  Phó Giám đốc - Công ty Điện lực Tiền Giang
Căn cứ công văn số 1275/EVN SPC-TCNS, ngày 22/02/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam V/v xây dựng bài giảng E-learning năm 2019.
Phòng TCNS đề xuất các đơn vị đăng ký xây dựng bài giảng E-learning năm 2019 như sau:
1. Các phòng: AT, KT, KD, CNTT.
2. Nội dung bài giảng không trùng với các bài giảng các đơn vị đã gửi Tập đoàn trong năm 2018 (theo Phụ lục 1 đính kèm).
3. Việc xây dựng bài giảng E-learning phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn Tập đoàn yêu cầu (theo Phụ lục 2 đính kèm).
4. Các đơn vị đăng ký số lượng, tên bài giảng gởi về P.TCNS trước ngày 11/3/2019 để tổng hợp báo cáo Tổng Công ty. Phần nội dung chi tiết bài giảng các đơn vị gởi về P.TCNS trước 30/4/2019.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.