Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De hung bien luoi dien - Lap phuong an thi cong - De 21

Đáp án:

Nội dung 1:
Nơi làm việc có cắt điện, vị trí tiếp đất phải thực hiện như sau: 
1. Phải tiếp đất ngay sau khi thử hết điện.(Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất).
2. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến.
3. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện.
4. Đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Khảo sát hiện trường, thống nhất biện pháp an toàn bộ phận nào thực hiện và thời gian hoàn thành.
-       Đề ra phương án thi công, tiến độ thi công và thời gian hoàn thành từng phần.
-       Thống nhất phương án tổ chức, kỹ thuật và an toàn thi công.
-       (Thí sinh có ý kiến thực tế và hùng biện trước chất vấn của Ban Giám khảo).
--------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.