Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

96-3


Minh: 96-3=93
Minh trị, sự tốt, làm gì cũng đạt.
Nhất là làm việc công.
Việc tiền bạc cũng tốt nhưng đừng nên cho nhiều người biết việc mình làm về tiền bạc.
Tình cảm tốt, như ý. Tinh thần thoải mái.
Hạp số 93 va 96. Kỵ số 3

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY