Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

94-5Hội: 94-5=89
Trí tuệ linh mẫn với sự ngã theo thời thế, làm chức thừa hành thì tốt chứ nếu ở vào cương vị chỉ huy không hay.
Ồn định mọi việc sẽ như ý.
Nói chung vạn sự thành. Nên mua vé số.
Kế hoạch dự định tốt 90%
Tình cảm hội tụ tốt.
Hạp số 89. Kỵ số 5

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY