Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

92-7


Mưa: 92-7==85

Lòng người như biển không dò được, nên cẩn trọng với cộng sự hoặc giao tiếp người ngoài
Khả năng về dự định kế hoạch thì tốt, nhưng thiếu sức xông xáo nhạy bén thì khó thành công. Cần xông xáo quyết tâm cao mới nên việc.
Lúc này nên khiêm tốn. Về tình cảm thì tốt nhưng không nên nóng vội.
Lúc này không nên dự tính kế hoạch nhất là tiền bạc.
Hạp số 92, Kỵ số 85

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY