Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tình huống 1 - Thay sứ trung áp
ĐỀ TÌNH HUỐNG SỐ 01
     
Một đơn vị công tác thuộc Đội QLVH của Điện lực A được giao nhiệm vụ thay FCO tại trụ số 25; thay xà, sứ tại trụ số 26 thuộc tuyến 471 do Điện lực A quản lý như sơ đồ dưới đây.
Anh (chị) hãy trình bày trình tự các bước tổ chức thực hiện các công việc nêu trên sao cho đảm bảo an toàn và phạm vi cắt điện nhỏ nhất.Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.
2.         Khối lượng công việc:
Một đơn vị công tác được giao thực hiện 2 công việc khác nhau (thay FCO tại trụ số 25 và thay xà, sứ tại trụ số 26) có địa điểm công tác gần nhau và trên cùng một tuyến đường dây. Trong trường hợp này, đơn vị QLVH cấp 1 phiếu công tác cho đơn vị công tác thực hiện 2 công việc này với điều kiện là phải chuẩn bị nơi làm việc chung ngay từ khi cho phép vào làm việc và phải thực hiện các quy định về di chuyển nơi làm việc. Do đó, đơn vị công tác phải thực hiện công việc ở những nơi xác định như sau:
a)         Thay FCO của TBA tại trụ số 25
b)        Thay xà, sứ tại trụ số 26.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận Trực ban vận hành (TBVH) Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 471.
2)    Thông báo tuyến đường dây đã cắt điện cho người cho phép.

b)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất trung áp tại trụ 25 và trụ 26 tuyến 471.
2)    Đặt tiếp đất hạ áp phía sau CB của TBA 3, trụ 25 tuyến 471.
3)    Thay FCO của TBA tại trụ số 25
4)    Thay xà, sứ tại trụ số 26.

II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng QLVH Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để thay FCO của TBA tại trụ số 25 và thay xà, sứ tại trụ số 26, giao phiếu công tác cho người cho phép.

IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 471.
b)        TBVH Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc. (Ghi nhật ký vào treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bàn giao hiện trường).

2.         Đơn vị công tác: 
a)         Người cho phép đã chứng minh không còn điện.
b)        Đặt tiếp đất trung áp tại trụ 25 về phía nguồn và tiếp đất tại trụ 26 về phía tải tuyến 471.
c)         Đặt tiếp đất hạ áp phía sau CB của TBA trụ 25 tuyến 471.
d)        Người cho phép chỉ dẫn cho đơn vị công tác những vị trí sẽ di chuyển trong quá trình làm việc và thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc (Ký tên cho phép trên PCT; giao 1 liên cho NCHTT). Điều 37.3
e)         Sau đó, Người cho phép báo cáo về TBVH đã hoàn tất việc bàn giao. TBVH treo thẻ trên sơ đồ lưới điện. Điều 37.4
f)          Tại vị trí làm việc trụ 25 tuyến 471:
-       NCHTT và nhân viên công tác ghi tên họ, ngày giờ và ký tên vào PCT. Đơn vị công tác bắt đầu làm việc.
-       Thay FCO của TBA trụ 25 tuyến 471.
-       NCHTT cho kiểm tra dụng cụ có gì còn sót trên lưới không.
-       Di chuyển đến trụ 26.
g)        Tại vị trí làm việc trụ 26:
-       Kiểm tra an toàn tại vị trí này.
-       NCHTT ra lệnh cho nhân viên công tác thay xà, sứ trụ 26.
-       ĐVCT thu dọn hiện trường, kiểm tra nhân sự.
h)        ĐVCT ra lệnh tháo các tiếp đất tại trụ 26, trụ 25 và hạ áp TBA3.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép khóa phiếu công tác; người cho phép báo cáo cho TBVH đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.
2.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
-       Kiểm tra đơn vị công tác đã khóa phiếu công tác.
-       Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 471 để khôi phục điện toàn tuyến.
-       Ghi nhật ký VH và tháo gở thẻ trên sơ đồ.  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.