Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Boi toan đọc Dự Định của Bạn

          Tôi có thể đọc dự định của Bạn và biết được khả năng thành công kế hoạch?
          Bạn hãy làm theo hướng dẫn:
Ngày sinh + Tháng sinh + Năm sinh (2 số) + Số DĐ
Ví dụ: Sinh ngày 18/10/1972   số DĐ = 52
         = 18 + 10 + 72 + 52
         = 152
Lấy 152 chia cho 5 phần số lẻ là Quẻ dự định. 
         =>    152/5 = 3,4

Tức là 4. Tra vào quẻ số 4
Trường hợp nếu chia chẵn, tức là số lẻ = 0 thì chọn Quẻ số 10)

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.