Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 13Anh (chị) hãy trình bày trình tự các bước tổ chức thực hiện các công việc nêu trên sao cho đảm bảo an toàn.
Đáp án:
Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của ĐVCT1.
c)         Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của ĐVCT2.
2.         Khối lượng công việc:
a)         Thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471.
b)        Bảo trì DS 20 tuyến 471.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ca vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ Điều độ cắt – đóng điện tuyến 471.
2)    Cắt – đóng điện 3 LBFCO trụ 20/9. (TB thao tác có tải)
3)    Bàn giao đường dây đã cắt điện cho người cho phép.
b)        ĐVCT1:
1)    Cắt CB của TBA1
2)    Đặt tiếp đất hạ thế phía sau CB của TBA1.
3)    Thay dây của đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471.
c)         ĐVCT2:
1)    Đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để bảo trì DS 20.
2)    Bảo trì DS 20 tuyến 471.
II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  
III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho ĐVCT1 để thay dây của đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471, giao phiếu công tác cho người cho phép;
cấp 01 phiếu công tác cho ĐVCT2 để bảo trì DS 20 tuyến 471, giao phiếu công tác cho người cho phép.
IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ Điều độ cắt điện tuyến 471.
b)        Nhân viên trực ca: Cắt 3 LBFCO trụ 20/9 theo phiếu thao tác do TBVH cấp.
c)         Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép ĐVCT1, ĐVCT2 vào làm việc. Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bàn giao hiện trường cho ĐVCT.
2.         ĐVCT1:
a)         Cắt CB của TBA1.
b)        Đặt tiếp đất hạ thế phía sau CB của TBA1.
c)         Cắt CB an toàn nhà khách hàng có máy phát dự phòng.
d)        Thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471 theo phiếu công tác.
3.         Đơn vị công tác: 
a)         Đặt tiếp đất hạ áp và trung áp tại trụ 20 và tiếp đất trung áp trụ 20/1 tuyến 471.
b)        Bảo trì DS 20 tuyến 471 theo phiếu công tác.
V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp của từng đơn vị công tác kiểm tra dụng cụ, nhân sự, ra lệnh tháo tiếp đất và khoá PCT. Người cho phép kiểm tra và nhận bàn giao hiện trường.
2.         Người cho phép báo cho TBVH vận hành đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.
3.         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện như sau:
a)         Kiểm tra cả 2 đơn vị công tác (ĐVCT1 và ĐVCT2) đã khóa phiếu công tác.
b)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 471.
c)         Kiểm tra Recloser và DS trụ 20 tuyến 471 đang mở,
d)        Cử nhân viên trực ca đóng 3 LBFCO của trụ 20/9 (Phiếu thao tác do TBVH cấp)
e)         Tháo gở thẻ trên sơ đồ. Ghi nhật ký vận hành.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.