Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 10Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.

2.         Khối lượng công việc:
a)         Tháo lèo tại trụ 100.
b)        Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125.
c)         Đấu lèo tại trụ 100.

3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ban vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 472.
2)    Nhân viên ca vận hành: Tháo lèo tại trụ 100 và bàn giao cho người cho phép để người cho phép bàn giao hiện trường cho ĐVCT.
3)    Đấu lại lèo trụ 100 sau khi đơn vị công tác thay đà xong.
b)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để thay đà.
2)    Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125.

II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng QL vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để thay đà từ trụ 110 đến trụ 125, giao phiếu công tác cho người cho phép; cấp 01 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện tháo lèo tại trụ 100.

IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.
b)        Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và thực hiện tháo lèo tại trụ 100 theo phiếu công tác.
c)         Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và báo cho TBVH.

d)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 đến trụ 100. Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi đã bàn giao hiện trường làm việc.
e)         Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc sau khi đã làm tiếp đất an toàn.

2.         Đơn vị công tác: 
a)         Người cho phép chứng minh không còn điện.
b)        Đặt tiếp đất tại trụ 110 và trụ 125. Nhân viên công tác ghi họ tên, ngày giờ và ký tên vào PCT.
c)         Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125 theo phiếu công tác.
d)        Hoàn tất công tác. Kiểm tra dụng cụ, nhân sự và ra lệnh tháo tiếp đất.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép khóa phiếu công tác; người cho phép báo cho TBVH đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.

2.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Đội trưởng QL vận hành cấp 01 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện đấu lại lèo tại trụ 100.
b)        Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.
c)         Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và thực hiện đấu lèo tại trụ 100 theo phiếu công tác.
d)        Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 100.

e)         Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 để khôi phục điện toàn tuyến.
f)          Ghi nhật ký vận hành và tháo thẻ sơ đồ.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.