Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De hung bien luoi dien - Cat dien va thao tac hen gio - De 19

Đáp án:

Nội dung 1:
Phải thực hiện để đảm bảo các nguyên tắc sau:
          - Phần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía.
          - Phải ngăn chặn được trường hợp phần thiết bị tiến hành công việc đã được cắt điện có điện trở lại.
          - Việc cắt điện phải do nhân viên vận hành nắm vững sơ đồ và vị trí thực tế của thiết bị thực hiện. Được uỷ nhiệm thực hiện thao tác cho người đã được huấn luyện, kiểm tra công nhận chức danh vận hành và được phép của đơn vị vận hành.
Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Thao tác bằng cách hẹn giờ rất nguy hiểm, việc này đã xảy ra TNLĐ tại những Công ty khác. Nhất là đối với lưới điện trung hạ áp không được áp dụng.
-       Người cho phép phải có bậc an toàn phù hợp (4/5).
-       Nắm vững lưới điện, giới thiệu hiện trạng lưới điện công tác.
-       Giới thiệu những nguy cơ có khả năng xảy ra như máy phát khách hàng, trụ mục góc, ĐZ giao chéo, đường giao thông…
-----------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.