Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quản lý dụng cụ an toàn

Đề bài hùng biện số 6
Nội dung 1: Trình bày trách nhiệm của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác quản lý dụng cụ an toàn Trên “Chương trình quản lý DCAT” của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định 4118/QĐ-EVN SPC năm 2015 ?
Nội dung 2 (hùng biện): Bạn hãy đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng thế nào an toàn và hạn chế hư hỏng của các dụng cụ an toàn bao gồm găng tay cách điện hạ áp, trung áp?

dung cu,trang cu an toanĐáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
Nội dung 1:
Trách nhiệm của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác quản lý dụng cụ an toàn Trên “Chương trình quản lý DCAT của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định 4118/QĐ-EVN SPC ngày ?
Đáp án:
- Đối với DCAT mới được cấp phát phải khai báo và thực hiện gán mã hiệu, nhập dữ liệu cho từng dụng cụ.
- Trong quá trình quản lý sử dụng, khi DCAT có sự thay đổi phải cập nhật vào chương trình như: tình trạng sử dụng, cơ sở hay người sử dụng, ngày đưa vào sử dụng, ngày loại bỏ sử dụng, ngày thí nghiệm, số biên bản, kết quả thí nghiệm, hạn sử dụng và những thay đổi khác.
- Hàng quý, trước ngày 05 của tháng đầu quý sau, cơ sở sau khi cập nhật dữ liệu hoàn chỉnh vào chương trình, thực hiện in ra giấy A4 “Bảng thống kê, theo dõi tình hình sử dụng, kiểm tra và thí nghiệm dụng cụ an toàn” trình Lãnh đạo cơ sở ký duyệt và lưu vào hồ sơ.
- Vào tháng 01 hàng năm, lập bảng “Kế hoạch thí nghiệm DCAT năm …”; Đồng thời trình Lãnh đạo cơ sở ký duyệt gởi về Đơn vị (Phòng An toàn) 01 bảng và 01 bảng lưu vào hồ sơ.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Gần đây găng tay hạ áp rất dễ bị hư hỏng, ảnh hưởng cơ bản là ý thức người sử dụng, vì vậy cần có biện pháp chế tài.
-       Không để găng tay chung với dụng cụ đồ nghề, chống chọc thủng.
-       Có hộp bảo quản.
-       Trang cấp cho từng người găng hạ áp, cá nhân tự quản lý, có quy định thời hạn trang cấp lại, hư hỏng do chủ quan NLĐ phải bồi thường.
---------------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.