Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Kiểm tra hiện trường làm việc và quản lý an toàn lao động

Đề bài hùng biện số 7
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Nội dung 2 (hùng biện): Bạn có đề xuất gì khi công nhân thường vi phạm những lỗi nhỏ như không ký tên hoàn thành, ghi sai giờ về mặt thủ tục, ghi không khớp với nội dung trong biên bản khảo sát hiện trường về mặt thủ tục?
Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
an toan lao dong, kiem tra ------------------------------------
Nội dung 1:
Câu 7: Nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Đáp án:
- Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm đã được duyệt.
- Hướng dẫn người lao động đánh giá rủi ro về ATLĐ.
- Tổ chức huấn luyện lần đầu và tham gia huấn luyện định kỳ về ATLĐ cho người lao động, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc của cơ sở mình.
- Tổ chức quản lý, thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.
- Tổ chức khám nghiệm định kỳ và gia hạn giấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
- Tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo cơ sở giải quyết các kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra và của người lao động về ATVSLĐ.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.
- Kết hợp với BCH công đoàn bộ phận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên cơ sở.
- Tham gia, đề xuất với lãnh đạo cơ sở khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt về công tác an toàn; đề xuất hình thức kỹ luật các cá nhân vi phạm quy trình, quy định về an toàn.
- Khai báo nhanh tất cả các vụ TNLĐ xảy ra cho người lao động của cơ sở với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác ATLĐ của cơ sở theo định kỳ.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác ATLĐ của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Ghi sổ theo dõi 2, 3 lần tái diễn sẽ có hình thức xử lý.
-       Sinh hoạt đề ra biện pháp xử lý nhữ lỗi về mặt thủ tục cho toàn Đội thống nhất.
-       Kiến nghị đề xuất với Ban Giám đốc ra quy định xử lý vi phạm nhỏ về mặt thủ tục.
---------------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.