Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Sáng kiến kỹ thuật 2019 - Quy trình ATĐ Online


Đề nghị xét công nhận sáng kiến:
“Vui để học – Đối vui quy trình an toàn điện theo quyết định 
959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018”

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:


       Phòng An Toàn - Công ty Điện lực Tiền Giang

A. Mô tả giải pháp:

1- Tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có thể 

kèm theo tài liệu tham khảo bản vẽ, biên bản thí nghiệm, 

nghiệm thu,…)
Công tác huấn luyện an toàn điện hàng năm trong thời gian gần đây đã chuyển sang giáo án điện tử, chiếu trên Slide.
Phương pháp này ứng dụng tốt và sinh động hơn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế đôi khi người học chưa tập trung, chưa thật sự cuống hút.
Đầu năm 2018, Phòng An Toàn đã xây dựng thêm và ứng dụng chương trình “ Vui để học – Đố vui quy trình an toàn điện” (Gọi tắt là ĐV-QT) để bổ trợ thêm cho bài giảng trên Slide.

2- Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
Chương trình ĐV-QT này lồng ghép vào sau phần giảng dạy trên Slide, nhằm ôn lại kiến thức đã truyền đạt hỗ trợ linh hoạt hơn trong phương pháp giảng dạy và tạo sự dễ nhớ, nhớ dai và dễ tiếp thu… đồng thời tạo sự thu hút lôi cuống cho người nghe.
Chương trình ĐV-QT được biên soạn trên Power Point, gồm 25 Ô CHỌN câu hỏi cho mỗi chương của quy trình, đã biên soạn tất cả các chương trong quy trình An toàn điện từ chương II đến chương X với tổng công 150 câu, trong đó câu hỏi IQ-đố vui khoảng 30 câu.
Cách thức biên soạn chương trình ĐV-QT:
1./ Mỗi trang màn hình gồm có 25 Ô CHỌN, mỗi Ô chọn bao gồm điều khoản quy trình, biện pháp an toàn khi sử dụng các trang cụ (Chọn Ô nào thì Ô đó sẽ biến đi khỏi màn hình).
2./ Kết hợp vào đó có lồng ghép những câu hỏi Đối vui IQ, câu hỏi thông minh, nhanh trí hoặc có liên quan đến công tác an toàn lao động.  
3- Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng 

thử:

- Ứng dụng phương pháp này lớp học sinh động hơn, người 

học dễ tiếp thu hơn. Áp dụng trong các đợt huấn luyện Quy 

trình An toàn điện hàng năm.
-  Cải thiện phương pháp huấn luyện xây dựng khả năng nhớ cho người nghe.
- Mặc khác có lồng thêm phim ảnh liên quan đến an toàn lao động, tai nạn lao động.
4- Hiệu quả dự kiến thu được khi áp dụng giải pháp:
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ vào bài giảng an toàn điện phục vụ công tác huấn luyện an toàn lao động.
Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy, là phương tiện là đồ dùng dạy học cải tiến.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp (nêu cách tính cụ thể nếu có thể tính được hoặc ghi rõ Không tính được)
   Không tính được

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến:
   - Bản đăng ký sáng kiến.
   - Các file Powerpoint đính kèm.

D. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng 

kiến lần đầu (nếu có):

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác
hoặc nơi ở
Trình 

độ 

chuyên 

môn


Nội dung tham gia
1


Các 

Điện 

lực, 

PCTG
Công 

nhân,

 CBKT
Tham gia học tập huấn

 luyện hàng nămTôi (chúng tôi) cam đoan những điều khai trong đơn là đúng

 sự thật./.

                                Tiền Giang, ngày 22 háng 04 năm 2019
                                                    Người nộp đơn
                                                 (Họ tên và chữ ký)
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.