Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Chế độ báo cáo an toàn theo 1428 EVN 2018


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC MIỀN MAM
Số:                 /EVN SPC-AT
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 3 năm 2019
V/v thực hiện chế độ báo cáo về
công tác an toàn.

                                                        
                                          Kính gửi:  Các đơn vị thành viên.

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã ban hành “Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” theo Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 (Viết tắt là QĐ-1428) và Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 4098/QĐ-EVN SPC ngày 03/12/2018 để triển khai áp dụng “Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Sau thời gian áp dụng QĐ-1428, Tổng công ty nhận thấy vẫn còn một vài đơn vị thực hiện báo cáo chưa đúng biểu mẫu và thời hạn theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Để đảm bảo báo cáo đúng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,                Tổng công ty tổng hợp danh mục các loại báo cáo về công tác an toàn và quy định hình thức, chế độ báo cáo (theo Phụ lục đính kèm) để các đơn vị thực hiện.
Ngoài những báo cáo (theo Phụ lục đính kèm) các đơn vị không phải thực hiện báo cáo nào khác dưới bất kỳ hình thức nào (ngoại trừ những báo cáo đột xuất khi có văn bản của Tổng công ty yêu cầu).
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
-   Như trên (e-copy, để t/h); 
-   TGĐ và các PTGĐ (e-copy, để b/c);
-   VP và các Ban: PC, TCNS, KTTT, VT (e-copy, để p/h);
-  Lưu: VT, AT. NPBT.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lâm Xuân TuấnPhụ lục
 Danh mục các loại báo cáo liên quan đến công tác an toàn và hình thức, chế độ báo cáo
TT
Tên báo cáo
Hình thức báo cáo
Thời hạn báo cáo
Nợi nhận báo cáo
Biểu mẫu
I.      Công tác ATVSLĐ
1
Khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
- Văn bản
Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
- Sở LĐTBXH
-  Phụ lục Iđ NĐ44/2016/NĐ-CP
2
Báo cáo nhanh tai nạn nghiêm trọng, các tình huống khẩn cấp (Điểm a Khoản 1 Điều 20 QĐ-1428)
a
Báo cáo nhanh tai nạn lao động
- Thông tin ngay vụ TNLĐ đến lãnh đạo Tổng công ty, Ban AT trực tiếp qua điện thoại (hoặc tin nhắn)
-  Văn bản (thư điện tử  banat@evnspc.vn, Eoffice…)

-  Ngay khi biết tin xảy ra TNLĐ


-  Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra TNLĐ
-  EVN SPC (mọi trường hợp);
-  Thanh tra Sở LĐTBXH (Đối với TNLĐ chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên);
-  Công an cấp huyện (Đối với TNLĐ chết người).
-  Phụ lục III NĐ39/2016/NĐ-CP.
b
Báo cáo nhanh tai nạn của các đơn vị ngoài ngành đang thi công, xây lắp các công trình của EVN SPC và tai nạn điện xảy ra đối với người dân trên lưới điện do EVN SPC quản lý
- Thông tin ngay vụ tai nạn đến Ban AT trực tiếp qua điện thoại (hoặc qua tin nhắn).
-  Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

-  Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn
-  EVN SPC (mọi trường hợp);
-  Sở Công Thương (đối với tai nạn điện vi phạm HLATLĐCA)
-  Thanh tra Sở LĐTBXH (Đối với tai nạn chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên);
-  Công an cấp huyện (Đối với tai nạn chết người).
-  Phụ lục III NĐ39/2016/NĐ-CP.
3
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
(Điểm b Khoản 2 Điều 20 QĐ-1428) 

- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

-  Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm
-  Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm
- Sở LĐTBXH;
- EVN SPC
-  Phụ lục 2. QĐ-1428
4
Tổng hợp số liệu hàng quý các vụ tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn của nhà thầu, tai nạn điện trong dân). Hàng tuần cập nhật thông tin các vụ tai nạn lên cổng thông tin điện tử của EVN.
(Điểm b Khoản 2 Điều 20 QĐ-1428) 

- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

Trước ngày mùng 03 tháng đầu tiên của quý sau

- EVN SPC

-  Phụ lục 3 QĐ-1428
5
Báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ
(Điểm c Khoản 2 Điều 20 QĐ-1428) 

- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

Trước ngày 10/01 của năm sau
- Sở LĐTBXH;
- Sở Y tế;
- EVN SPC
-  Phụ lục 4 QĐ-1428
6
Báo cáo Tháng hành động về ATVSLĐ
(Điểm d Khoản 2 Điều 20 QĐ-1428) 

- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

Trước ngày 15/7 hàng năm

- Sở LĐTBXH;
- Sở Y tế;
- EVN SPC
-  Phụ lục 5 QĐ-1428
7
Báo cáo về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Khoản 3 Điều 45 NĐ44/2016/NĐ-CP và Điều 1 NĐ1410/NĐ-CP
- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)

Trước ngày 31/12 hằng năm
- Sở LĐTBXH;
- EVN SPC
-  Mẫu số 04 NĐ140/2018/NĐ-CP
II.   Công tác PCCC&CNCH
1
Báo cáo nhanh cháy, nổ
(Điểm a và Khoản 2 Điều 43 QĐ-1428; Điểm a Khoản 2 Điều 4 TT66/2014/TT-BCA) 
- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)
Trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra cháy, nổ
- CQ CS PCCC
- EVN SPC
-  Phụ lục 7 QĐ-1428
2
Báo cáo sau điều tra nguyên nhân cháy, nổ
(Điểm b và Điềm c Khoản 2 Điều 43 QĐ-1428) 

Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice…)
- Sau khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân, xử lý khắc phục việc cháy nổ, đưa thiết bị, công trình trở lại chế độ bình thường
-  EVN SPC
-  Phụ lục 8 QĐ-1428
3
Báo cáo định kỳ công tác PCCC&CNCH
(Điểm a  Khoản 1 Điều 43 QĐ-1428; Điểm b Khoản 2 Điều 4 TT66/2014/TT-BCA)   

Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice, EVNportal…)
- Trước ngày 15/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm
- Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm
-  CQ CS PCCC
-  EVN SPC
-  Phụ lục 9 và 10 QĐ-1428
4
Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phòng cháy và chữa cháy
(Điểm c Khoản 2 Điều 4 TT66/2014/TT-BCA) 
Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice...)

-  CQ CS PCCC
-  EVN SPC
-  Nội dung báo cáo được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 QĐ-1428
5
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro lưới điện
-Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice...)
Cập nhật trên phần mềm: giamsatantoan.evnspc.vn
- Trước ngày 20/12 hàng năm
-  EVN SPC
-  Biểu mẫu EVN SPC-AT/QyD.179*MB.02 QĐ-2327
III. Công tác PCTT&TKCN
1
Báo cáo thực hiện theo danh mục hồ sơ PCTT&TKCN về BCH PCTT&TKCN
(Điều 61 QĐ-1428) 

Văn bản (thư diện tử banat@evnspc.vn, Eoffice) và cập nhật hồ sơ lên website: phongchongthientai.evn.vn.
- Trước ngày 10/5 hàng năm
-  EVN
-  EVN SPC
-  Biểu mẫu theo QĐ-1428 tại Điều 61
2
Báo cáo nhanh diễn biến tình hình, thiệt hại và quá trình khắc phục các ảnh hưởng
(Khoản 5 Điều 65 QĐ-1428) 
Báo cáo trên website: phongchongthientai.evn.com.vn;
Gửi thư điện tử theo địa chỉ: banat@evnspc.vn

- Trước 8h00 và 15h00 hàng ngày
-  Thường trực BCH PCTT&TKCN EVN SPC;
-  EVN.
-  Phụ lục 11 QĐ-1428.

3
Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN gửi về cấp trên trực tiếp trước ngày 10/01 hàng năm. Đối với các Tổng công ty, gửi báo cáo về EVN trước 15/01 hàng năm.
 (Điểm a Khoản 1 Điều 70 QĐ-1428) 
Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice...)
- Trước ngày 10/01 năm sau
-  Thường trực BCH PCTT&TKCN EVN SPC.

-  Nội dung báo cáo được quy định tại Khoản 3 Điều 71 QĐ-1428
IV. Công tác bảo vệ HLATLĐCA
1
Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ HLATLĐCA:
-     Tình hình vi phạm HLATLĐCA.
-     Tình hình tai nạn điện do vi phạm HLATLĐCA.
-     Tình hình sự cố do vi phạm HLATLĐCA
- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice...)
- Cập nhật trên phần mềm: giamsatantoan.evnspc.vn
- Trước ngày 10/6 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm
- Trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm và 6 tháng cuối năm
-  Sở Công Thương
-  EVN SPC
-  Phụ lục 1 Văn bản số 5633/EVN SPC-AT ngày 16/7/2015.
-  Biểu mẫu 01 và 02 Văn bản số 1415/EVN SPC-AT ngày 06/03/2018
2
Báo cáo kết quả rà soát, phân loại vi phạm HLATLĐCA
- Văn bản (thư điện tử banat@evnspc.vn, Eoffice...)
Cập nhật trên phần mềm: giamsatantoan.evnspc.vn
- Trước ngày 10/03 hàng năm
-  EVN SPC
-  Biểu mẫu 03 Văn bản số 1415/EVN SPC-AT ngày 06/03/2018
Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.