Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

PC 3-19 Huong dan thuc hien cong tac PCTT&TKCN tgheo 1428/EVN

Huong dan thuc hien cong tac PCTT&TKCN tgheo 1428/EVN
PCTT, TKCN, PCCC phong chong thien tai
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:                   /PCTG-AT

Tiền Giang, ngày       tháng 3 năm 2019
V/v triển khai thực hiện văn bản số 2108/EVN SPC–AT ngày 25/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam v/v hướng dẫn thực hiện công tác PCCC&CNCH theo QĐ 1428         Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Căn cứ văn bản số 2108/EVNSPC–AT ngày 25/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác PCCC&CNCH theo QĐ 1428.
Căn cứ kế hoạch số 731/KH–PCTG ngày 06/3/2019 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2019.
Công ty hướng dẫn các vấn đề trọng yếu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) các đơn vị cần lưu ý như sau:
1. Công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch số 731/KH–PCTG ngày 06/3/2019 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2019.
2. Tại Điều 22 Đối với các đơn vị:
-         Các đơn vị phải lập sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và sổ theo dõi hoạt động của hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH (Mẫu sổ theo Phụ lục đính kèm);
-         Hệ thống chống sét phải dược kiểm tra và đo điện trở đất định kỳ không quá 12 tháng;
-         Các hệ thống công nghệ, thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác PCCC như: tủ trung tâm báo cháy, hệ thống máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy bằng khí... phải niêm yết bảng hướng dẫn vận hành tại vị trí đặt thiết bị;
3. Tại Điều 25 Phương án chữa cháy:
-         Phương án chữa cháy phải xây dựng lại khi có sự thay đổi về mặt kiến trúc như xây thêm công trình hoặc dỡ bớt công trình bên trong cơ sở; Đối với trường hợp thay đổi tên phòng làm việc so với thiết kế ban đầu (không thay đổi công năng sử dụng) thì chỉ chnh lý tại mục C bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy;
-          Phương án chữa cháy phải tổ chức thực tập ít nhất mỗi năm một lần.
4. Tại Điều 29 Phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH):
-          Người đứng đầu đơn vị cơ sở có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo xây dựng phương án và phê duyệt phương án;
-         Phương án CNCH tổ chức thực tập, diễn tập kết hợp với thực tập phương án PCCC ít nhất hai năm một lần.
5. Tại Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý công tác PCCC và CNCH:  
-         Các đơn vị cơ sở (Điện lực, Phân xưởng, Đội QLVH lưới điện cao thế và Đội thi công sửa chữa điện nóng): Thành lập Ban chỉ huy PCCC&CNCH và Đội PCCC cơ sở; Ban chỉ huy PCCC&CNCH gồm: Giám đốc làm Trưởng Ban, Phó Giám đốc kỹ thuật làm Phó Trưởng Ban thường trực, các Phó Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn bộ phận làm Phó Trưởng Ban và Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan là thành viên;
-         Tổ thao tác lưu động là lực lượng PCCC cho các TBA 110kV khu vực giao quản lý.
6. Tại Điều 39 Thiết kế, thẩm duyệt hệ thống PCCC: Các đơn vị lưu ý rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC tủ trung tâm báo cháy phải đặt ở những nơi luôn có người trực suốt ngày đêm (phòng trực bảo vệ, phòng trực vận hành tại cơ sở) trước khi trình cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt.
7. Tại Điều 43 Báo cáo đột xuất:
a)      Báo cáo nhanh trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra cháy, nổ. Nội dung báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 7 của QĐ 1428;
b)     Báo cáo sau khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân, xử lý khắc phục việc cháy nổ, đưa thiết bị, công trình trở lại chế độ bình thường; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận có liên quan và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc cháy, nổ trong đơn vị. Nội dung báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 8 của QĐ 1428;
c)      Các đơn vị báo cáo theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 43 của QĐ 1428 về Công ty (Phòng An toàn) đối với trường hợp sau:
-  Cháy, nổ gây hư hỏng nặng các máy biến áp chính hoặc các thiết bị trong TBA 110kV làm mất điện toàn trạm từ 02 giờ trở lên;
-  Các vụ cháy, nổ có kèm theo tai nạn chết người, tai nạn nghiêm trọng nhiều người.
-  Cháy, nổ tại trụ sở làm việc, kho hàng hóa, vật tư v.v gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
d)     Báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về PCCC, cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu.
Công ty yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (e-copy để thực hiện);           
- Ban Giám đốc (e-copy thay báo cáo);
- Lưu: VT, AT (NCT-).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 
Nguyễn Điền Khoán

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.