Thứ Tư, tháng 1 02, 2019

Bàn đá tự xoay từ năng lượng "Nhân Điện" qua bàn tay

bàn xoay


THẠCH BÀN MINH ĐIỂN HỘI

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY