Thứ Tư, tháng 1 02, 2019

Thạch bàn tự xoay từ Nhân Điện qua bàn tay

bàn xoay


.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY