Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

91-8


Bão: 91-8=83
Nên co mình lúc này, làm thiện hay làm ác đều xảy ra lời xấu.
Nên như Nhật Nguyệt đều hòa một ngày như mọi ngày. Lúc này không nên tính toán gì cả. Không nên có dự định công việc mới.
Sau 1 tháng sẽ có nhiều việc may mắn đến. Ý định sẽ có kết quả tốt.
Số hạp 91. Số kỵ 8

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY