Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

90-9Hóa: 90-9==81
Đang vận tốt mọi xấu vừa qua sẽ hóa thành sự tốt lành kể cả tiền bạc, sẽ có tài lộc.
Tình cảm vui vẻ với người nhà và bên ngoài.
Có người bạn tin cậy có thể giúp bạn. Nếu có cơ hội đột xuất nên xúc tiến làm ngay sẽ thành.
Tuy nhiên ý định công việc hoặc chữ ký không nên thay đổi lúc này.
Số hạp 90, 9. Số kỵ 81

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY