Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

90-9


Hóa: 90-9=81
Đang vận tốt mọi xấu vừa qua sẽ hóa thành sự tốt lành kể cả tiền bạc, sẽ có tài lộc.
Tình cảm vui vẻ với người nhà và bên ngoài.
Có người bạn tin cậy có thể giúp bạn. Nếu có cơ hội đột xuất nên xúc tiến làm ngay sẽ thành.
Tuy nhiên ý định kế hoạch về công việc hoặc chữ ký không nên thay đổi lúc này.
Số hạp 90, 9. Số kỵ 81
------------------------------------------------------
Bình vận:
 Một biến 2 hóa việc thành,
Hợp tác tin cậy từ người bạn thân.
Cơ may kết hợp sẽ thành,
Nhưng đừng thay đổi ý, tình nhất đơn.
------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 90 TRUNG CÁT
Tiên bảo đãi vàng thấy được ngay

Bởi duyên nhàn nhã có hàng ngày
Bạn bè tin cậy giàu sang tới
Khéo ý tìm thêm công việc hay
Hăng hái công danh
Nóng dội đừng tranh

Nghĩ lòng thấu đáo
Hiệu quả có nhanh

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.