Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

78-21


Yêu: 78-21=57
Không nên ra vẻ ngoài lại vênh vang, lúc nào cũng lý luận.
Tình cảm thì có nhưng nên kín đáo, không phổ trương. Coi chừng bạn tình buồn phiền.
Thời điểm nàycó nhiều biến động cuộc sống và tiền tài.
Tuy nhiên không quá túng thiếu, xoay trở vẫn có tiền tiêu xài.
Lưu ý  sắp xếp để hạn chế rối ren cuộc sống.
Số hạp 21. Số kỵ 78, 57

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY