Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

74-25



Hóa: 74-25 =49
Công việc tính toán tốt,  thành công hơn người và hay thích làm việc to tát.
Nếu thời thế càng rối rắm, càng xáo trộn thì khả năng càng phát triển.
Tuy nhiên dễ bị xiêu lòng, nghe xúi giục dễ hỏng việc.
Người tính ý tốt không gian xảo, sắp xếp ngăn nắp. Ra ngoài có người giúp đỡ.
Số hạp 49. Số kỵ 74

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY