Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

70-29


Sang: 70-29 == 70
Đang thoải mái, nhà đất ổn định.
Người chịu khó cho công việc.
Không nên xen vào việc người khác  hoặc giúp đỡ người khác sẽ bị xui rủi, không tốt.
Số hạp 29. Số kỵ 70
--------------------------------------------------
Bình vận:
Sang hèn không phải giỏi giang,
Bình sinh tự có, chớ đừng vẹnh vang.
Khéo ăn, khéo ở thì sang,
Chuyện người mặc kệ, việc ai tự làm.
--------------------------------------------------


Đọc thêm:
SỐ 70 TRUNG BÌNH

Sấm mưa mây gió có trời lo
Chớ nên cầu khấn mãi đoán mò
Làm người chịu khó vươn mai tới
Trong ngoài các việc phục hồi to


Nên hiểu giàu - nghèo có chỗ đông
Kinh doanh, tài việc chẳng chờ trông
Tính mưu phải đợi ngày mai tới
Việc mình tự tính việc sẽ thông


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.