Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

An toàn điện cho mọi người lao động - Quy trình an toàn điện 2018

Click here


QUY TRÌNH
AN TOÀN ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số  959  /QĐ-EVN ngày     tháng     năm 2018  của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy trình này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật ở thiết bị điện, hệ thống điện do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quản lý.
Công trình lưới điện, thiết bị điện, trạm biến áp, nhà máy điện áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại (vệ sinh, sửa chữa hotline,...) mà không thể tuân thủ đúng Quy trình này, thì phải thực hiện theo quy trình đảm bảo an toàn riêng (của nhà sản xuất và/hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
2. Đối tượng áp dụng:
-  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Doanh nghiệp cấp I);
- Công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Doanh nghiệp cấp II);
- Công ty con của Doanh nghiệp cấp II (Doanh nghiệp cấp III);
- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Doanh nghiệp cấp II, của Doanh nghiệp cấp III tại các công ty con, công ty liên kết (sau đây gọi tắt là Người đại diện).
b. Quy trình này là cơ sở để Người đại diện vận dụng, có ý kiến khi xây dựng và biểu quyết ban hành quy định có nội dung liên quan đến Quy trình này tại đơn vị mình.
c) Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác (không phải là tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này) khi đến làm việc ở công trình, thiết bị điện, hệ thống điện do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quản lý.
d) Các đối tượng thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này khi đến làm việc ở công trình, thiết bị điện, hệ thống điện do khách hàng quản lý vận hành phải tuân thủ Quy trình này và các quy định, quy trình liên quan của khách hàng.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.