Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mẫu 2 Giấy đăng ký công tác

(Trở về mục lục QTATĐ)
Mẫu 2. GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC

TÊN ĐƠN VỊ
LÀM CÔNG VIỆC  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày … tháng … năm …
GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC
Kính gửi: (tên đơn vị quản lý vận hành) .....................
Căn cứ Biên bản khảo sát hiện trường ................................................., Công ty (Chi nhánh) .... do Ông (Bà) ..... đại diện, Chức vụ ..... Điện thoại (Email).......... .......... đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc: .......................................................................................
.............................................................................................................................
2. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc: ................................................
.............................................................................................................................
3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc: .........................................
.............................................................................................................................
4. Thời gian tiến hành công việc:
Băt đầu: ....giờ...ngày...tháng...năm...
Kết thúc: ....giờ...ngày...tháng...năm...
5. Số lượng đơn vị công tác (nếu có): ................................................... ........
6. Số lượng nhân viên 01 đơn vị công tác: 6.1) ... /ng; 6.2) ... /ng; 6.3) .../ng
7. Người lãnh đạo công việc (nếu có): ........................................ Bậc ATĐ .../5
8. Người giám sát ATĐ (nếu có): 8.1) ..................................... Bậc ATĐ .../5
8.2) ............................. Bậc ATĐ .../5
8.3) ............................. Bậc ATĐ .../5
9. Người chỉ huy trực tiếp: 9.1)............................................ Bậc ATĐ .../5;   
9.2) .............................. Bậc ATĐ .../5
9.3) .............................. Bậc ATĐ .../5
10. Danh sách những người được cử để thực hiện công việc:
TT
Họ và tên
Bậc AT
Chức danh
TT
Họ và tên
Bậc AT
Chức danh
1

......./5

...

......./5

......11. Các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc phải cấp Giấy bàn giao, bao gồm: ............................................................................
11.1. ...................................
11.3. ...................................
11.2. ...................................
11.4. ...................................
12. Những yêu cầu khác: ...................................................................................
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
*Ghi chú: Danh sách những  người tham gia thực hiện công việc có thể được lập thành  01 bản riêng nhưng vẫn phải có đủ chữ ký, dấu  của người có thẩm quyền đơn vị làm công việc.   Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.