Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mẫu 1 Khảo sát HT

(Trở về mục lục QTATĐ)

Mẫu 1. BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

TÊN ĐƠN VỊ LÀM CÔNG VIỆC  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

Vào  hồi ........, tại .................................................................................
.............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1. Đại diện đơn vị làm công việc:
1.1. Ông (Bà): .......................................  Chức vụ: ........................................
1.2. Ông (Bà): .......................................  Chức vụ: ........................................
2. Đại diện (các) đơn vị quản lý vận hành:    
2.1. Ông (Bà): ....................................Chức vụ: .............. Đơn vị: ......................
2.2. Ông (Bà): ....................................Chức vụ: .............. Đơn vị: ......................
2.3. Ông (Bà): .....................................Chức vụ: .............. Đơn vị: ......................
3. Đại diện các đơn vị có liên quan: .......................................................................
Cùng nhau khảo sát thực tế, trao đổi và thống nhất phân công trách nhiệm thực hiện những nội dung để đảm bảo an toàn về điện cho đơn vị công tác khi tiến hành công việc, cụ thể như sau:
4. Địa điểm (hoặc thiết bị) thực hiện công việc: ..................................................
5. Nội dung công việc: .......................................................................................
6. Phạm vi làm việc: ...........................................................................................
7. Thời gian tiến hành công việc: .......................................................................
8. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a/ Đối với (các) đơn vị quản lý vận hành:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Đối với đơn vị làm công việc:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
c/ Đối với (các) đơn vị điều độ (nếu có):
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
d/ Những nội dung khác có liên quan đến công việc:
..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................

Biên bản này được lập thành……bản và được tất cả mọi người dự họp của các đơn vị có liên quan đến công việc đồng ý, thông qua để làm cơ sở tiến hành công việc sau này (nếu không thay đổi về những nội dung chính) và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LÀM CÔNG VIỆC

ĐẠI DIỆN (CÁC) ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VH

ĐẠI DIỆN (CÁC) ĐƠN VỊ ĐIỀU ĐỘĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN


SƠ ĐỒ MỘT SỢI KẾT NỐI THIẾT BỊ, LƯỚI ĐIỆN NƠI LÀM VIỆC
(Kèm theo Biên bản khảo sát hiện trường)


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.