Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mẫu 3 Giấy bàn giao

(Trở về mục lục QTATĐ)
Mẫu 3. GIẤY BÀN GIAO

Biện pháp an toàn điện để thực hiện Phiếu công tác số ...../...../.....

Các đơn vị Quản lý vận hành bàn giao biện pháp an toàn cho người cho phép

TT
Giờ/Phút
Ngày/tháng
Tên thiết bị, đường dây (đoạn đường dây) đã cắt điện
Thuộc đơn vị QLVH
Vị trí đã nối đất
Người giao (ký, ghi họ tên)
Người nhận
(ký, ghi họ tên)
Phương thức bàn giao
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Hướng dẫn thực hiện Giấy bàn giao
1. Quy định thực hiện
1.1. Giấy bàn giao được dùng cho tình huống nơi làm việc của đơn vị công tác có liên quan đến biện pháp an toàn điện của nhiều đơn vị quản lý vận hành (QLVH), để người cho phép ghi chép khi tiếp nhận bàn giao với nhân viên đơn vị QLVH có liên quan đến biện pháp an toàn điện phối hợp tại hiện trường.
1.2. Giấy bàn giao được người cho phép lưu giữ cùng Phiếu công tác.
2. Hướng dẫn viết Giấy bàn giao.
2.1. Khi được giao nhiệm vụ đại diện cho các đơn vị QLVH làm người cho phép, người cho phép phải ghi lần lượt các nội dung từ cột (1) đến cột (8) và mang theo Giấy bàn giao tới hiện trường.
2.2. Tại cột (6): Nếu người giao có mặt thì phải ký, ghi rõ họ tên. Nếu người giao không có mặt thì người nhận phải ghi rõ họ, tên của người giao.
2.3. Tại cột (8): Phương thức bàn giao thực hiện theo các hình thức trực tiếp hoặc điện thoại hoặc email hoặc fax…Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.