Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 42

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 42. Trao trả nơi làm việc, khóa phiếu và đóng điện
1. Bàn giao trao trả nơi làm việc, khóa PCT phải được tiến hành trực tiếp giữa người chỉ trực tiếp và người cho phép.
Người cho phép sau khi kiểm tra lại tại nơi làm việc không còn nối đất di động, đảm bảo an toàn mới được ký khoá phiếu vào Mục 6.2 và thực hiện những việc của nhân viên vận hành, báo cáo Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) ca trực vận hành nội dung công việc đã thực hiện.2. Thao tác đóng điện vào thiết bị đã cắt điện khi làm việc được thực hiện như sau:
a) Đã khóa PCT, nếu thiết bị đóng điện có liên quan đến nhiều đơn vị công tác thì phải khóa tất cả các PCT, đảm bảo thiết bị sẽ đóng điện tuyệt đối an toàn;
b) Nơi làm việc đã tháo biển báo và rào chắn tạm thời khi làm việc (nếu có), đặt lại rào chắn cố định;

c) Tại nơi trực vận hành của đơn vị quản lý vận hành đã tháo hết các dấu hiệu báo có đơn vị công tác làm việc trên sơ đồ;
d) Được phép đóng điện của cấp có quyền điều khiển thiết bị theo quy định.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.