Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 41

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 41. Kết thúc công việc
1. Khi làm xong công việc, người chỉ huy trực tiếp cho đơn vị công tác thu dọn, vệ sinh nơi làm việc và kiểm tra, xem xét lại để hoàn thiện tất cả những việc có liên quan.
Sau đó cho nhân viên đơn vị công tác rút khỏi nơi làm việc, chỉ để lại những người tháo nối đất, chỉ huy tháo nối đất, tháo gỡ những biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm.
Cuối cùng, người chỉ huy trực tiếp mới được ghi, ký vào Mục 6.1 của PCT (cả bản PCT do người chỉ huy trực tiếp giữ và bản của người cho phép giữ), trao trả nơi làm việc và PCT cho người cho phép để tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc.
2. Trong quá trình kiểm tra chất lượng, nếu phát hiện thấy có thiếu sót phải sửa chữa lại ngay thì người chỉ huy trực tiếp phải thực hiện theo đúng quy định về “Cho phép làm việc” như đối với một công việc mới.
Việc làm bổ sung này, không phải cấp PCT mới nhưng phải ghi thời gian bắt đầu, kết thúc việc làm thêm vào Mục 5 của PCT.
3. Khi kết thúc công việc, nếu đã có lệnh tháo nối đất thì cấm mọi người trong đơn vị công tác tự ý vào nơi làm việc và tiếp xúc với thiết bị để làm bất cứ việc gì.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.