Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc TQ 01Phụ lục TQ 01

Giới thiệu tổng quan về công trình thi công

Tên công trình: …………………………………….

Địa điểm: …………………………………………..

Quyết định ký duyệt số: ……………………………………..

NỘI DUNG GIỚI THIỆU

1./ Xuất tuyến, kết lưới:

………………………………………

2./ Phần trung áp:

………………………………………

3./ Phần hạ áp:

………………………………………

4./ Phần trạm biến áp:

………………………………………

5./ Các phần khác liên quan….

    Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.