Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc X-2 Bao cao dinh ky TNLD. KH1235


Phụ lục X-2


MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ
(6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)


Đơn vị báo cáo: (ghi tên cơ sở)

Địa chỉ:
Mã huyện, quận1:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) ... năm ...
Ngày báo cáo: ...............................................

Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp): ............... Mã loại hình cơ sở:

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở:3................................. Mã lĩnh vực:

Tổng số lao động của cơ sở: .............. người, trong đó nữ: .............. người

Tổng quỹ lương: .............. triệu đồng

I. Tình hình chung tai nạn lao động

Tên chỉ tiêu thống kê
Mã số
Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật
Số vụ ( Vụ)
Số người bị nạn (Người)
Tổng số
Số vụ có người chết
Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên
Tổng số
Số LĐ nữ
Số người chết
S người bị thương nặng
Tổng số
Nạn nhân không thuộc quyền quản lý
Tổng số
Nạn nhân không thuộc quyền qun
Tổng số
Nạn nhân không thuộc quyền qun lý
Tổng số
Nạn nhân không thuộc quyền qun lý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Tai nạn lao động
1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ4
a. Do người sử dụng lao động
Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bo an toàn
Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt
Tổ chức lao động chưa hợp lý
Chưa hun luyện hoặc hun luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ
Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm vic an toàn
Điều kiện làm việc không tốt
b. Do người lao động
Vi phạm nội quy, quy trình, quy chun, biện pháp làm việc an toàn
Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
c. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến
1. 2. Phân theo yếu t gây chấn thương5
1.3. Phân theo nghề nghiệp6
....
2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định ti Khoản 2 Điều 39 Lut ATVSLĐ
3. Tổng số (3=1+2)

II. Thiệt hại do tai nạn lao động

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)
Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)
Thiệt hại tài sản (1.000 đ)
Tổng số
Khoản chi cụ thể của cơ sở
Y tế
Trả lương trong thời gian điều trị
Bồi thường /Trợ cấp
1
2
3
4
5
6


ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

_______________

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.