Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc X-2B Mau bao cao nhanh khi TNLD xay ra. KH1235


MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (NẾU CÓ)
CƠ SỞ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Điện thoại/Fax: .....................................
Email: ...................................................
...................., ngày …. tháng …. năm……..


KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kính gửi:
- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ...1...
-
Công an huyện ...2...


1. Thông tin về vụ tai nạn:

- Thời gian xảy ra tai nạn: ..... giờ ..... phút ..... ngày ..... tháng ..... năm .....;

- Nơi xảy ra tai nạn: ........................................................................................................................

- Tóm tắt diễn biến/ hậu quả vụ tai nạn: ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Thông tin v các nạn nhân:

TT
Họ và tên nạn  nhân
Năm sinh
Gii tính
Nghề nghiệp3
Tình trạng tai nạn
(chết/bị thương nặng/nhẹ)
1
2
3
4
.....


NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_______________

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tnh.

2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện.

3 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.PHỤ LỤC IV

MẪU BÁO CÁO NHANH TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG....
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
....................., ngày …. tháng …. năm ….


Kính gửi:
- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .....................
-
Công an huyện ...........................................................................

1. Thông tin xã/phường:

- Xã/phường nơi xảy ra tai nạn: .......................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................

- Điện thoại: ............................................................ ; Fax: .............................................................. ;

2. Thông tin vụ tai nạn lao động

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động; Giờ ..... phút ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

- Nơi xảy ra tai nạn lao động: ..........................................................................................................

3. Sơ lược thông tin nạn nhân

- Họ và tên: ............................................................  Nam/Nữ: .......................................................

- Ngày tháng năm sinh: ....................................................................................................................

4. Sơ bộ diễn biến vụ tai nạn lao động:

5. Tình trạng thương tích của nạn nhân:


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.