Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc IX-2 ung cuu so cap cuu. KH1235


Phụ lục IX-2

Hướng dẫn tình huống ứng cứu khẩn cấp sự cố, tai nạn

A-  Người hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Lực - GV ATVSLĐ

     B- Nội dung hướng dẫn:

1./ Tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện, hô hấp nhân tạo:

Đính kèm tài liệu Bài tập huấn tách người bị điện giật và Hô hấp nhân tạo

2./ Sơ cấp cứu vết thương và nẹp gãy xương tay, chân:

          Đính kèm tài liệu Bài tập huấn cấp cứu gãy xương tại hiện trường.


          Tài liệu này triển khai đến từng người lao động nắm vững và thực hành thành thạo, đối với Cán bộ khung phải thường xuyên nhắc nhở cho người lao động nắm vững.

Ngày ………….

Giám Đốc

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.