Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc IX-3 Mau thoa thuan dau noi luoi dien. KH1235


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN

V/v thỏa thuận đấu nối lưới điện


Hôm nay ngày    tháng   năm     lúc   giờ….

Đại diện đơn vị quản lý vận hành lưới điện:

Ông: …

Đại diện Doang nghiệp ……… là đơn vị thi công:

Ông: ….

Thống nhất vị trí và kỹ thuật đấu nối lưới điện tại công trình:……………….

………………… như sau:

1./ Vị trí đấu nối (pha và trung hòa) trụ số: …………………………………..

2./ Yêu cầu kỹ thuật đấu nối:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

3./ Sơ đồ đấu nối:
          Biên bản được thông qua cùng thống nhất ký tên. Kết thúc lúc………….

cùng ngày.

     ĐD Đơn vị thi công                                                   ĐD Chủ đầu tưDanh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.