Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phu luc IX-1 Danh sach SDT thong tin lien lac. KH1235


Phụ lục IX-1

Danh sách số điện thoại và thông tin liên lạc.

TT
Tên Cá nhân/Cơ quan
Số liên lạc
1
Công an và bệnh viện
113, 114, 115
2
Thanh tra Sở lao động TBXH
3
Phòng quản lý điện Sở Công Thương
4
Quản lý giao thông thủy bộ
5
Cá nhân và Cơ quan chủ đầu tư
6
Giám đốc đơn vị thi công
7
Cán bộ an toàn, Giám sát B
ĐV thi công
8
Giám sát A
9
10

Ngày ………………

              Giám Đốc Doanh nghiệp

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.